Regulamin rekrutacji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mastkach  i Publicznego Gimnazjum w Błędowie  do udziału w szkoleniach w ramach realizacji zadania nr 3 - Szkolenia dydaktyczne i TIK dla nauczycieli, w ramach  projektu „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno”

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Projekt pn. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętność, Działanie dla Osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie RPLD, numer umowy: RPLD.11.01.02-10-B048/16-00.

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Uczestnik projektu, to osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Szkoły Podstawowej  w Mastkach i Publicznego Gimnazjum w Błędowie, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Wójta Gminy Chąśno.

 

 II. Założenia projektu

 §2

 1. Celem projektu jest udział nauczycieli w cyklu szkoleń organizowanych na terenie obydwóch placówek, które przyczynić się mają do podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz możliwości zorganizowania dla uczniów ciekawych zajęć dodatkowych opartych na metodzie doświadczenia i eksperymentu. 
 2. Efektem działań w projekcie będzie nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez nauczycieli, uzyskanie certyfikatów trenerskich oraz zaświadczeń potwierdzających umiejętności w zakresie stosowania TIK.
 3. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Mastkach oraz Publiczne Gimnazjum w Błędowie, a wnioskodawcą jest Gmina Chąśno. Okres realizacji szkoleń przypada na okres od 01.03.2017 do 31.07.2017 roku.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Szkolenia w ramach realizacji zadania będą realizowane zgodnie z programem  i harmonogramem zajęć, w Szkole Podstawowej w Mastkach i Publicznym Gimnazjum w Błędowie.
 6. Aktualny harmonogram zajęć będzie dostępny w biurze projektu, na stronie internetowej obydwóch szkół oraz zostanie przekazany uczestnikom/uczestniczkom projektu. 
 7. W ramach realizacji zadania nauczyciele uczestniczyć będą w następujących formach wsparcia: 

 a)      Kurs-szkolenie dydaktyczne z zakresu nowych metod edukacyjnych,

b)      Kurs – szkolenie z zakresu korzystania z TIK.

§ 3

      Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze mieszczącym       się w Szkole Podstawowej w Mastkach, Mastki 1, 99-413 Chąśno.

  

III. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 § 4

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Mastkach i Publicznego Gimnazjum w Błędowie, który ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie Formularza Rekrutacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz Rekrutacji zawiera: informacje  o uczestniku, deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w projekcie.

4. Uczestnicy projektu zobligowani są do dostarczenia innych, ewentualnie wymaganych dokumentów oraz zaświadczeń niezbędnych do udziału w poszczególnych zadaniach w projekcie.

5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. 

6. Zgodnie z założeniami projektu każdy nauczyciel uczestniczy w szkoleniu z zakresu korzystania z TIK oraz w szkoleniu z zakresu nowych metod edukacyjnych.

7. Rekrutacja prowadzona będzie przy poszanowaniu zasady równości szans oraz płci.

8. Deklaracje uczestnictwa w projekcie, oraz informacje związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu w Szkole Podstawowej w Mastkach.

 

IV Monitorowanie projektu

§5

 

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy, testów      kompetencji oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz      potwierdzających kompetencje trenerów jak i swoich.
 2.  Uczestnicy projektu zobowiązani się do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest to wypełniania list obecności podczas realizacji      wszystkich zadań projektowych.

 

                                                                   V.        Postanowienia końcowe

 §6

 Listy uczestników projektu w poszczególnych działaniach projektu oraz przynależność do odpowiednich grup zostanie udostępniona w biurze projektu w Szkole Podstawowej  w Mastkach oraz w Publicznym Gimnazjum w Błędowie.

 

§7

 

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

1)        punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach; 

2)        poinformowania, z wyprzedzeniem, opiekuna zadania projektu o planowanej        nieobecności na szkoleniach;

3)        udziału we wszystkich przedsięwzięciach przewidzianych harmonogramem;

4)        bieżącego informowania o zmianach danych osobowych, w tym zwłaszcza        zmiany miejsca zamieszkania.

 Dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności.

 §8

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu.
 5. Wójt Gminy Chąśno oraz Koordynator projektu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. 

 

 Harmonogram wsparcia dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Błędowie

 (szkolenie TIK) w ramach projektu Nr RPLD.11.01.02-10-b048/16 pt. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 GRUPA I 

 

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data

Godziny

Liczba godzin

Adres realizacji

1.

Szkolenie TIK

08.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

2.

Szkolenie TIK

22.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

3.

Szkolenie TIK

29.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

4.

Szkolenie TIK

30.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

 

Razem w czerwcu w PG w Błędowie

 

 

 Razem liczba godzin wsparcia – szkolenie TIK dla nauczycieli z Publicznego  Gimnazjum w Błędowie - 24 godzin (dla każdej grupy).

 Harmonogram wsparcia dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Błędowie

 (szkolenie TIK) w ramach projektu Nr RPLD.11.01.02-10-b048/16 pt. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  GRUPA II 

 

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data

Godziny

Liczba godzin

Adres realizacji

1.

Szkolenie TIK

08.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

2.

Szkolenie TIK

22.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

3.

Szkolenie TIK

29.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

4.

Szkolenie TIK

30.06.2017 r.

14;30-16.45

16.45-17;00

17;00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

 

Razem w czerwcu w PG w Błędowie

 

 

 Razem liczba godzin wsparcia – szkolenie TIK dla nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Błędowie - 24 godzin (dla każdej grupy).

 

 Regulamin rekrutacji  i udziału uczniów  Szkoły Podstawowej w Mastkach  i Publicznego Gimnazjum w Błędowie  w zajęciach dodatkowych, w ramach realizacji zadania 4 i 5 w  projekcie „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno”

 

 I. Postanowienia ogólne

 §1

 1. Projekt pn. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętność, Działanie dla Osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 2. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie RPLD, numer umowy: RPLD.11.01.02-10-B048/16-00. 
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 4. Uczestnik projektu, to osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Szkoły Podstawowej  w Mastkach i Publicznego Gimnazjum w Błędowie, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Wójta Gminy Chąśno.

 II. Założenia projektu

§2

 1. Celem projektu jest wyrównywanie i zwiększanie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej w gminie Chąśno dla 156 uczniów poprzez realizacje nowoczesnych programów edukacyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i uczenia się dzięki realizacji zajęć dodatkowych.
 2. Efektem działań w projekcie będzie wzrost kompetencji kluczowych uczniów,  co przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do potrzeb rynku pracy oraz będzie ograniczało i zapobiegało przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej.
 3. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Mastkach i Publiczne Gimnazjum w Błędowie. Okres realizacji zadania 01.09.2017 – 30.03.2018 roku.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć, w Szkole Podstawowej  w Mastkach i Publicznym Gimnazjum w Błędowie.
 6. Aktualny harmonogram zajęć będzie dostępny w biurze projektu oraz zostanie przekazany uczestnikom/uczestniczkom projektu.
 7. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Mastkach realizowane będą następujące formy wsparcia dla uczniów: 

 a)        zajęcia edukacyjno – matematyczne,

b)        zajęcia edukacyjno – przyrodnicze metodą eksperymentu,

c)        zajęcia edukacyjne – efektywne uczenie się i kreatywność.

    8. W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum w Błędowie realizowane będą następujące formy wsparcia dla uczniów: 

 a)        zajęcia edukacyjne z modułem matermatyka,

b)        zajęcia edukacyjne z modułem nauk przyrodniczych,

c)        zajęcia edukacyjne – efektywne uczenie się i kreatywność.

 § 3

 Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze mieszczącym  się w Szkole Podstawowej w Mastkach, Mastki 1, 99-413 Chąśno.

 III. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 § 4

 

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Mastkach  i Publicznego Gimnazjum w Błędowie, który ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Rekrutacja odbywa się na terenie danej szkoły poprzez złożenie Formularza Rekrutacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz ankietę kwalifikacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Formularz Rekrutacji zawiera: deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 3. Opiekun prawny uczestnika/uczestniczki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki projektu na potrzeby projektu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w projekcie.
 4. Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji i dokumentów.
 5. Uczestnicy projektu zobligowani są do dostarczenia innych, ewentualnie wymaganych dokumentów oraz zaświadczeń niezbędnych do udziału w poszczególnych zadaniach w projekcie.
 6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. 
 7. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta  na podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych oraz ankiety kwalifikacyjnej.
 8. Zgodnie     z          założeniami     projektu          możliwe          jest      korzystanie     przez 1 uczestnika/uczestniczkę z kilku form wsparcia, adekwatnie do potrzeb edukacyjnych i doradczych ucznia/uczennicy.
 9. Rekrutacja prowadzona będzie przy poszanowaniu zasady równości szans oraz płci.
 10. W przypadku gdyby liczba chętnych uczniów przewyższała liczbę miejsc w danej grupie modułowej, stosowane będą następujące kryteria:

-      średnia na świadectwie wg. Skali: ocena od 1 do 2 – 10 pkt., od 2.1 do 2.9 -  8 pkt.,   od 3 do 3,9  6 pkt., 4 i powyżęj – 2 pkt,               

-       liczba zdiagnozowanych obszarów problemowych w ankiecie diagnostycznej;     1 problem – 4 pkt., 2 problemy – 6 pkt., 3 problemy – 8 pkt., powyżej 3 problemów    – 10 pkt.

 11. Pierwszeństwo do udziału w projekcie posiadają uczniowie niepełnosprawni.

§ 5

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mastkach i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błędowie powołuje komisję rekrutacyjną. 

 § 6

 1. Rekrutacja odbywa się od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. O jej rozpoczęciu niezwłocznie informuje się w formie ogłoszenia. Pierwsze spotkania rekrutacyjne przewidziane są na czerwiec 2017 r., kolejne, uzupełniające na początek września 2017 r. Przez cały okres trwania projektu odbywa się rekrutacja na listę rezerwową.Rekrutacja będzie prowadzona do projektu w sposób ciągły, według bieżących potrzeb.

2. Pracę komisji rekrutacyjnej kończy Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej.Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej zawiera proponowaną listę uczestników projektu oraz w razie konieczności listę rezerwową. Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Koordynatora. Decyzja Koordynatora jest ostateczna.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie jego miejsce może zająć kolejna osoba z listy rezerwowej, o ile stopień zaawansowania realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Koordynator.

4. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane  do dostarczenia podpisanego Oświadczenia przez opiekuna prawnego o akceptacji udziału w projekcie oraz akceptacji regulaminu.

5. podpisanie akceptacji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem uczestnika projektu do czynnego i pełnego udziału w przedsięwzięciach realizowanych  w ramach projektu.

 §7

 

1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w powyższych przedsięwzięciach będzie dostępna  w biurze projektu w Szkole Podstawowej w Mastkach.

§8

Deklaracje uczestnictwa w projekcie, oraz informacje związane z rekrutacją dostępne  są w biurze projektu w Szkole Podstawowej w Mastkach, Mastki 1, 99-413 Chąśno.

 

 IV Monitorowanie projektu

 §9

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy, testów     kompetencji oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz     kompetencje trenerów jak i swoje kompetencję.

2. Uczestnicy projektu zobowiązani się do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest to wypełniania list obecności podczas realizacji    wszystkich zadań projektowych.

 

                                                                  V.        Postanowienia końcowe

§10

Listy uczestników projektu w poszczególnych działaniach projektu oraz przynależność  do odpowiednich grup zostanie udostępniona w biurze projektu w Szkole Podstawowej  w Mastkach, Mastki 1, 99-413 Chąśno.

 

§11

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1)      punktualnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie;

2)      poinformowania, z wyprzedzeniem, opiekuna zadania projektu o planowanej nieobecności na zajęciach pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu;

3)      udziału we wszystkich przedsięwzięciach przewidzianych harmonogramem;

4)      bieżącego informowania o zmianach danych osobowych, w tym zwłaszcza zmiany miejsca zamieszkania.

 2. Dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności.

 §12

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

 3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi do regulaminu należy zgłaszać Koordynatorowi Projektu.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu.

 6. Wójt Gminy Chąśno oraz Koordynator projektu w porozumieniu z Dyrektorami szkół zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. 

 

 

 ZMIANY W HARMONOGRAMIE:

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Błędowie (szkolenie dydaktyczne) w ramach projektu Nr RPLD.11.01.02-10-b048/16 pt. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data

Godziny

Liczba godzin

Adres realizacji

1.

Szkolenie dydaktyczne

30.03.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

2.

Szkolenie dydaktyczne

03.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

3.

Szkolenie dydaktyczne

04.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

4.

Szkolenie dydaktyczne

05.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

5.

Szkolenie dydaktyczne

07.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

6.

Szkolenie dydaktyczne

13.04.2017 r.

9.00-11.15

11.25-11.35

11.35-13.50

3 godz.

Przerwa

3godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

Razem w marcu i kwietniu w PG w Błędowie  34 godz.

7.

Szkolenie dydaktyczne

09.05.2017 r.

13.30-15.45

15.45-16.00

16.00-18.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

8.

Szkolenie dydaktyczne

10.05.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

9.

Szkolenie dydaktyczne

23.05.2017 r.

13.30-15.45

15.45-16.00

16.00-18.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

10.

Szkolenie dydaktyczne

24.05.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

12.

Szkolenie dydaktyczne

31.05.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

Razem w maju w PG w Błędowie 26 godz.

 Razem liczba godzin wsparcia – szkolenie dydaktyczne dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mastkach - 60 godzin (dla każdej grupy).


Harmonogram wsparcia dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Błędowie (szkolenie dydaktyczne) w ramach projektu Nr RPLD.11.01.02-10-b048/16 pt. „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lp.

Rodzaj wsparcia

Data

Godziny

Liczba godzin

Adres realizacji

1.

Szkolenie dydaktyczne

30.03.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

2.

Szkolenie dydaktyczne

03.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

3.

Szkolenie dydaktyczne

04.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

4.

Szkolenie dydaktyczne

05.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

5.

Szkolenie dydaktyczne

07.04.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

6.

Szkolenie dydaktyczne

13.04.2017 r.

9.00-11.15

11.25-11.35

11.35-13.50

3 godz.

Przerwa

3godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

7.

Szkolenie dydaktyczne

19.04.2017 r.

13.30-15.45

15.45-16.00

16.00-18.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

Razem w marcu i kwietniu w PG w Błędowie  40 godz.

8.

Szkolenie dydaktyczne

10.05.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

9.

Szkolenie dydaktyczne

19.05.2017 r.

14.30-16.45

16.45-17.00

17.00-19.15

3 godz.

Przerwa

3 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

10.

Szkolenie dydaktyczne

24.05.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

12.

Szkolenie dydaktyczne

31.05.2017 r.

14.30-16.00

16.00-16.30

16.30-18.00

2 godz.

Przerwa

2 godz.

Publiczne Gimnazjum w Błędowie

Razem w maju w PG w Błędowie 20 godz.

 

HARMONOGRAM  udzielania wsparcia w projekcie nr RPLD.11.01.02-10-B048/16, umowa nr RPLD.11.01.02-10-B048/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Chąśno

Tytuł projektu: „Nowa jakość edukacji w gminie Chąśno”

Rodzaj wsparcia: 1/Szkolenie dydaktyczne dla nauczycieli, 2/Szkolenie TIK dla nauczycieli 3/Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Termin realizacji: 1/02-05 2017 r==luty- maj 2017 r.2/06-07 2017 r. 3/09.2017 r. – 03.2018 r.

Miejsce realizacji:1/ 2/ 3/Szkoła Podstawowa w Mastkach i  Publiczne Gimnazjum w Błędowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa osi priorytetowej to : Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Numer i nazwa działania dla osi: Nowa Jakość Edukacji.Wnioskodawcą są: Gmina Chąśno, Szkoła Podstawowa w Mastkach i Zespół Szkół Publicznych w Błędowie. Celem głównym projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej poprzez realizację nowoczesnych programów edukacyjnych, podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i uczenia się, przy pomocy zajęć dodatkowych, doposażenia i podniesienia kompetencji zawodowych poprzez kompleksowe szkolenia i wsparcie metodyczno-technologiczne w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 marca 2018 roku.

WYBÓR WYKONAWCY NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Gmina Chąśno informuje, że w związku z  zaproszeniem do złożenia ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych – wyposażenia pracowni przyrodniczych, biologiczno – chemicznej i geograficznej w wymaganym terminie tj. do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz. 10:00  została złożona jedna oferta. Ofertę złożyła  „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. POW 25 90-248 Łódź na kwotę 24790,00 zł brutto i firma ta została wybrana do zrealizowania naszego zamówienia.

Projekt „NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GM CHĄŚNO” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!

 • |
 • REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE CHĄŚNO". WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509.157,60 ZŁ