PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018

przewodnicząca Łucja Sierota

zastępca przewodniczącej Marzena Kołaczyńska

członkowie: Bożena Salamon, Piotr Klimkiewicz

 Plan pracy rady rodziców na rok szkolny 2017/2018

 a/ wspólny wyjazd nauczycieli i rodziców do teatru 

b/ organizację balu, z którego zyski będą przekazane dla szkoły 

c/ przygotowanie Wigilii szkolnej 

d/ systematyczny udział rodziców w przygotowywaniu imprez klasowych 

e/ dążenie do poprawy nagłośnienia dużej sali gimnastycznej 

f/ zorganizowanie kiermaszu świątecznego, z którego dochód będzie przeznaczony na zieloną szkołę

Regulamin działalności Rady Rodziców

 

REGULAMIN

 

Rady Rodziców obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Błędowie

 

 Na podstawie art. 6. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. 1292), oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Błędowie ustala się Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Błędowie.

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 • § 1. Rodzice i opiekunowie zwani dalej „rodzicami” współpracują ze szkołą w Błędowie, organem nadzorującym  i organem prowadzącym szkołę .

 

 § 2. Celem współpracy o której mowa w § 1 jest :

 

 1. Spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.
 2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku.
 3. Zaznajomienie rodziców z podstawą programową, kierunkami polityki oświatowej państwa oraz planami pracy samorządu uczniowskiego
 4. Upowszechniania wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczych rodziny.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania oraz udzielania w tym zakresie pomocy.
 6. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

 

 § 3. Rodzice przedstawiają nauczycielom, dyrektorowi oraz organom nadzorującym i prowadzącym szkołę opinie w istotnych sprawach szkoły.

 

 § 4. Rodzice współpracują ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Oddziałowych.

 

 § 5. Rada Rodziców jest samorządnym, przedstawicielem wszystkich rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim w realizacji zadań szkoły.

 

 § 6. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 4. Do zadań Rady Rodziców należy:Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły
 • Pomoc przy organizowaniu wycieczek klasowych i szkolnych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu
 • Pomoc w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły
 • Finansowanie wody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych

 

 

 

Rozdział III

 

Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jego powoływania

 

§ 8. Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada oddziałowa rodziców, w skład której wchodzą 3 osoby

 

 1. Rada oddziałowa rodziców i przedstawiciel do szkolnej rady rodziców wybierani są w głosowaniu tajnym na pierwszym wrześniowym zebraniu rodziców.

 

a)     Rodzice uczniów zgromadzeni na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową oraz wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców

z początkiem roku szkolnego:

 

a)     Rozwiązuje się rady oddziałowe rodziców klas najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę

 

b)     Dokonuje się wyboru rad oddziałowych w klasach I

 

c)     Dokonuje się wyborów uzupełniających w tych klasach, w których skład został zdekompletowany

 

 § 9. Rada Rodziców składa się z delegatów rad oddziałowych rodziców.

 

W skład rady rodziców wchodzi dyrektor.

 

 1. Na wniosek rady rodziców w jego skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji współdziałających ze szkołą.
 2. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, zarządzeniami dyrektora szkoły, oraz uchwałami rady pedagogicznej.
 3. Na zebraniu podejmuje się uchwały we wszystkich sprawach w zakresie kompetencji rady rodziców, jak również w sprawach:

 

a)       Wyboru Prezydium Rady Rodziców, które kieruje działalnością rady

 

b)       Określania zasad wydatkowania środków Rady Rodziców

 

c)       Rozwiązania rady

 

d)       Porozumienia z radą pedagogiczną

 

 1. Zebrania rady rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniona inna osoba.
 2. Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycję zgłaszane przez dyrektora szkoły i członków rady rodziców.

 

 • § 10. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.

 

 § 11. Działalnością rady rodziców kieruje  prezydium, które zostaje wyłonione na pierwszym posiedzeniu ze swojego składu w głosowaniu tajnym.

 

 1. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członkowie i dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców

 

 

 

 • § 12. Zadaniem rady oddziałowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów wynikających z przepisów prawa i potrzeb zespołu, a w szczególność:

 

a)     Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami z klasy

 

b)     Dostosowanie zadań rady rodziców do konkretnych potrzeb klasowych

 

c)     Współdziałanie z przewodniczącym rady i prezydium

 

d)     Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców w miarę potrzeb i w czasie określonym przez statut.

 

 § 13. Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest kierowanie całokształtem prac rady i reprezentowanie rady wobec innych organów oraz podpisywanie umów i pełnomocnictw.

 

 1. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców i włączanie ich do realizacji określonych zadań.
 2. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.
 3. Przekazywanie opinii i postulatów rady rodziców dyrektorowi szkoły
  i radzie pedagogicznej.

 

 § 14. Zapisy księgowe Rady Rodziców prowadzi osoba wybrana na zebraniu, rozlicza się z wydatków na każdym spotkaniu Rady Rodziców i konsultuje wydatki z prezydium Rady Rodziców.

 • § 15. Zadaniem prezydium rady rodziców  jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami rady oraz opracowanie planu działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowym.

 

 § 16. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, podejmowanych większością głosów .

 

 § 17. Działalność finansową rady rodziców kontroluje 3 osobowa komisja rewizyjna powołana przez ogólne zebranie rady.

 

 1. Zadaniem komisji jest dokonywanie raz w roku (na początku kolejnego roku szkolnego) kontroli wydatków rady rodziców

 

a)      Zmiany w składzie osobowym dokonuje się w każdym roku szkolnym, przy czym przyjmuje się, że jedna z osób kontrolujących kontynuuje pracę w komisji rewizyjnej co najmniej 2 lata.

 

 

 

Rozdział V

 

Zasady prowadzenia działalności finansowo- gospodarczej

 

§ 18. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na prowadzenie działalności związanej z realizacją zadań gospodarczych, zakupu pomocy dydaktycznych  z uwzględnieniem działalności statutowej szkoły.

 

 § 19. Fundusze rady powstają ze składek rodziców, wpływów z  innych źródeł

 

 1. Rodzice dokonują wpłaty kwoty określonej przez zebranie rady rodziców (we wrześniu danego roku szkolnego)  w dwóch ratach: do 20 października i 20 marca.
 2. Przyjmuje się, że jeżeli do zespołu uczęszcza więcej niż 2 dzieci z jednej rodziny, to 3 płaci 50% składki, a każde kolejne dziecko jest z opłat na radę rodziców zwolnione .

 

 § 20. Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne na rachunku rozliczeniowym. Równocześnie z otwarciem rachunku bankowego powinno się złożyć na specjalnym druku wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania 

 • w imieniu Rady Rodziców dokumentów finansowych przez prezydium.

 

 1. Na wydatki bieżące rada może dysponować pogotowiem kasowym w wysokości 600,00 złotych.
 2. Gotówka stanowiąca pogotowie kasowe będzie przechowywana w kasetce ogniotrwałej w gabinecie dyrektora.
 3. Środkami będzie dysponował przewodniczący rady rodziców, wiceprzewodniczący i dyrektor.
 4. Dobrowolne wpłaty rodziców przyjmowane będą na KP i klasowe listy wpłat (które znajdują się w dokumentacji rady rodziców)
 5. Pieniądze zbierają wychowawcy poszczególnych klas, przekazują dyrektorowi, a on wpłaca na konto rady rodziców.
 6. Za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć faktury i paragony, które trzeba opisać i podpisać przez przewodniczącego i sekretarza.
 7. W przypadku niemożności otrzymania oryginalnych rachunków na dokumentowanie wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku, a decyzję o zwrocie zatwierdza prezydium, a w razie konieczności rada rodziców.
 8. Prezydium utworzyło fundusz reprezentacyjny w kwocie 150,00 zł na półrocze.

 

a)     Funduszem dysponuje dyrektor szkoły.

 

 1. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonywać rada po podjęciu uchwały
  o nowelizacji zapisów. Należy jednak przedstawić tekst jednolity po każdej zmianie.

 

 § 21.Niniejszy regulamin został przyjęty na zebraniu rady w dniu 09 listopada 2017 r.


 • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!

 • |
 • REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE CHĄŚNO". WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509.157,60 ZŁ